Contact Us

> Contact Us

Phone: +86-755-2683-9311/12
Fax: +86-755-2683-9350
Adress: #51, Yanshan Road, Shekou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA